Riga, 14.aug., LETA. Atklata konkursa par domena "riga.lv" un zinu materiala par Rigu piegadi uzvarejusi AS "Delfi", kuras piedavata ligumcena ir Ls 100 949,49, - vesta Iepirkumu uzraudzibas biroja publiska informacija. Konkursa tika sanemts viens piedavajums. Ka saruna ar agenturu LETA pastastija pasutitaja - Rigas domes Informacijas tehnologiju centra informacijas sistemu inzeniere Dace Spare-Dudele, "Delfi" piedalisies Rigas pilsetas portala "riga.lv" veidosana, kur sakotneji latviski, bet velak ari citas valodas tiks izvietota daznedazada informacija par Rigu.
Portala tiks aplukotas sadas temas: Rigas zinas, bizness un ekonomika Riga, ieteikumi un norades, kultura, sports un veseliba, laika zinas, finansu informacija, pilsetas vesture, slavenu ridzinieku sasniegumi un citas.
Spare-Dudele nevareja atbildet, kad portals saks darboties.
Ka zinots, sabiedriba par atklatibu "Delna" ieprieks paudusi uzskatu, ka Rigas domes Informacijas tehnologiju centra izsludinata konkursa par domena "riga.lv" un zinu materiala piegadi prasibas ir diskriminejosas.
"Delna" pirms paris menesiem informeja, ka sadu domenu jau 1996.gada registrejusi "Delfi", lidz ar to konkursam atbilstosu piedavajumu var iesniegt tikai sis pretendents. Tapec "Delna" uzskata, ka konkursa rikosana ir absurda. Domena piegade bija apvienota ar prasibu piegadat zinu materialu, ko varetu veikt ari citi iespejamie pretendenti, bet pazinojuma bija noradits, ka piedavajumu var iesniegt tikai par pilnu apjomu, lidz ar to liedzot iesniegt piedavajumu citam ieinteresetajam personam.
Apvienojot abus dazados iepirkuma prieksmetus viena, radas situacija, ka abus pakalpojumus sniegs tikai SIA "Delfi", kam ir neapstridamas prieksrocibas ka domena "riga.lv" ipasniekam. Sadi rikojoties, Rigas dome jau ar konkursa nolikumu ir ierobezojusi parejo iespejamo pretendentu loku, kas varetu but zinu piegadataji, noradija "Delna". Sabiedriska organizacija informeja, ka prakse registret domenus ar plasi pazistamiem vardiem un tos talak pardot ieinteresetajam institucijam par augstu cenu ir viens no labi pazistamiem viegli gustamas pelnas veidiem, tadel "Delna" aicinaja Rigas domi atklati apspriest nepieciesamibu iegadaties sadu domenu un pirkuma liguma summu. "Lattelekom" interneta pakalpojumu sniedzejs "Apollo" par so Rigas domes konkursu nebija zinajis, bet labprat butu sada konkursa piedalijies, agenturai LETA noradija "Apollo" komunikaciju vaditaja Aira Livsica.
Sudzeties par konkursa iznakumu "Apollo" nedomajot, tacu uzskata, ka konkursa kriterijiem jabut atklatiem un tam janoris vairaku pretendentu starpa, lai konkurss attaisnotu ta ideju un portala "Riga.lv" lasitaji varetu baudit objektivi labako iespejamo risinajumu, uzsvera Livsica.

Dainis Mikelsons LETA Marcis Krastins LETA Copyright LETA